Zvaniet: +371 27842845
09
AUG
2021

Paziņojums par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

komentāri : 0

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve.

Ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas
numurs 45403014802

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Dolomīta atradne “Birži Miķelāni”,
iecirknis “Dzīles”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienība ar kadastra numuru 5686
009 0037 (kadastra apzīmējumi 5686 009 0037, 5686 009 0416, 5686 009 0423, 5686
009424, 5686 009 0271, 5686 009 0306).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējumu
: 21.07.2021.

Paredzētās darbības apraksts: dolomīta ieguve ar atvērto metodi un pārstrāde, gatavās
produkcijas uzglabāšana un realizācija.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties
ar sagatavotajiem dokumentiem
: SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS” birojā “Dzīles”, Salas
pagasts, Salas novads, LV-5230

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus:   līdz 2021.
gada 20.augustam.

Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: rakstiskus priekšlikumus par
paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV–1045, tālrunis: +37167321173, fakss: +37167321049, epasts: pasts@vpvb.gov.lv;
tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.)

Ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota
informācija par paredzēto darbību: www.jekabpilsdolomits.lv

Paziņojums publicēts 2021. gada 30.jūlija Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Jēkabpils novada vēstis” nr.1

Lēmums Nr. 5-02/16
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Būs jauna atkārtota sabiedriskā apspriešana, par kuru būs jauna publikācija.